PRIVACY POLICY

Olemme erittäin iloisia siitä, että olet osoittanut kiinnostusta yritystämme kohtaan. Tietosuoja on erityisen tärkeä prioriteetti Uzin Utz SE: n hallinnossa.Uzin Utz SE: n Internet-sivujen käyttö on mahdollista ilman mitään tietoja henkilötiedoista; kuitenkin, jos rekisteröity haluaa käyttää erityisiä yrityspalveluja verkkosivustomme kautta, henkilötietojen käsittely saattaa olla tarpeen. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä käsittelyyn ole lakisääteistä perustaa, saamme yleensä rekisteröidyn suostumuksen.

Henkilötietojen, kuten rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittelyn on aina oltava yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja maakohtaisen tietosuojan mukaista. Uzin Utz SE: hon sovellettavat määräykset. Tämän tietosuojailmoituksen avulla yrityksemme haluaa tiedottaa suurelle yleisölle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille ilmoitetaan tämän tietosuojailmoituksen avulla oikeuksista, joihin heillä on oikeus.

Rekisterinpitäjänä Uzin Utz SE on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen tämän verkkosivuston kautta käsiteltyjen henkilötietojen täydellisen suojan. Internet-pohjaisessa tiedonsiirrossa voi kuitenkin periaatteessa olla tietoturva-aukkoja, joten ehdotonta suojausta ei voida taata. Tästä syystä jokainen rekisteröity voi vapaasti siirtää henkilötietojaan meille vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi puhelimitse.


1. Määritelmät

Uzin Utz SE: n tietosuojailmoitus perustuu termeihin, joita Euroopan lainsäätäjä käyttää yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) hyväksymiseen. Tietosuojalausuntomme tulisi olla luettavissa ja ymmärrettävissä suurelle yleisölle, asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme ensin selittää käytetyn terminologian.

Tässä tietosuojailmoituksessa käytämme muun muassa seuraavia termejä:

a) Henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja. Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, erityisesti viittaamalla tunnistimeen, kuten nimi, tunnistenumero, sijaintitiedot, online-tunniste tai yhteen tai useampaan fyysiseen, fysiologiseen, kyseisen luonnollisen henkilön geneettinen, henkinen, taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen identiteetti.

b) Rekisteröity

Rekisteröity on tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelee käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä.

c) Käsittely

Käsittely on mikä tahansa toimenpide tai toimintaryhmä, joka suoritetaan henkilötiedoilla tai henkilötietojoukoilla, joko automatisoidusti tai ei, kuten kerääminen, tallentaminen, organisointi, jäsentäminen, tallentaminen, mukauttaminen tai muuttaminen, haku, hakeminen, käyttö, paljastaminen lähettämällä, levittämällä tai muutoin saataville asettamalla, tasaamalla tai yhdistämällä, rajoittamalla, poistamalla tai tuhoamalla.

d) Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitseminen niiden käsittelyn rajoittamiseksi tulevaisuudessa.

e) profilointi

Profilointilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen automaattisen käsittelyn muotoa, joka koostuu henkilötietojen käytöstä tiettyjen luonnolliseen henkilöön liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseksi, erityisesti kyseisen luonnollisen henkilön työssä, taloudellisessa tilanteessa, terveydessä, henkilökohtaisissa mieltymyksissä analysoimiseksi tai ennustamiseksi. , kiinnostuksen kohteet, luotettavuus, käyttäytyminen, sijainti tai liikkeet.

f) Pseudonymisointi

Salanimellä tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää kohdistaa tietylle rekisteröidylle ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että tällaiset lisätiedot säilytetään erikseen ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. että henkilötietoja ei ole osoitettu tunnistetulle tai tunnistettavissa olevalle luonnolliselle henkilölle.

g) Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjä, joka vastaa käsittelystä, on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritetään unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai sen nimeämistä koskevat erityiset perusteet voidaan säätää unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä.

h) Suoritin

Käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

i) Vastaanottaja

Vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle henkilötiedot luovutetaan riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli vai ei. Viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja tietyn tutkimuksen yhteydessä unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina; näiden viranomaisten suorittaman näiden tietojen käsittelyn on oltava sovellettavien tietosuojasääntöjen mukainen käsittelyn tarkoitusten mukaisesti.

j) Kolmas osapuoli

Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai elin, joka ei ole rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja henkilöt, joilla on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suoralla alaisuudella oikeus käsitellä henkilötietoja.

k) Suostumus

Rekisteröidyn suostumus on mikä tahansa vapaaehtoinen, erityinen, tietoinen ja yksiselitteinen osoitus rekisteröidyn toiveista, jolla hän ilmaisee lausunnollaan tai selkeällä myöntävällä toiminnallaan suostumuksen itseään koskevien henkilötietojen käsittelyyn. .


2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Rekisterinpitäjä yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR), muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavissa tietosuojalaeissa ja muissa tietosuojaan liittyvissä säännöksissä on:

Uzin Utz SE, Dieselstraße 3, 89079 Ulm

Puh .: 0049 731 4097400 0E-Mail: datenschutz@uzin-utz.com Website : www.uzin.com


3. Tietosuojavastaavan nimi ja osoite

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava on:

Uzin Utz SE, Dieselstraße 3, 89079 Ulm

Puh .: 0049 731 4097400 0E-Mail: datenschutz@uzin-utz.com Website : www.uzin.com

Rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä suoraan tietosuojavastaavaan kaikkiin tietosuojaan liittyviin kysymyksiin ja ehdotuksiin.


4. Evästeet

Uzin Utz SE: n Internet-sivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokonejärjestelmään Internet-selaimen kautta.

Monet Internet-sivustot ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monet evästeet sisältävät ns. Evästetunnuksen. Evästetunnus on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka kautta Internet-sivut ja palvelimet voidaan osoittaa Internet-selaimelle, johon eväste on tallennettu. Tämän avulla vieraillut Internet-sivustot ja palvelimet voivat erottaa yksittäisen selaimen muista selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Tietyn Internet-selaimen voi tunnistaa ja tunnistaa yksilöllisen evästetunnuksen avulla.

Evästeiden avulla Uzin Utz SE voi tarjota tämän verkkosivuston käyttäjille käyttäjäystävällisempiä palveluita, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeasetusta.

Evästeen avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjän mielessä. Evästeiden avulla voimme, kuten aiemmin mainittiin, tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Tämän tunnustuksen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien käyttää verkkosivustoamme. Evästeitä käyttävän verkkosivuston käyttäjän, esim., Ei tarvitse syöttää käyttötietoja joka kerta, kun verkkosivustoa käytetään, koska verkkosivusto ottaa sen haltuunsa ja eväste tallennetaan siten käyttäjän tietokonejärjestelmään. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin eväste. Verkkokauppa muistaa artikkelit, jotka asiakas on lisännyt virtuaaliseen ostoskoriin evästeen välityksellä.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustomme kautta vastaavan käytetyn Internet-selaimen asetuksen avulla ja voi siten kieltää evästeiden asettamisen pysyvästi. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen kautta. Tämä on mahdollista kaikissa suosituissa Internet-selaimissa. Jos rekisteröity poistaa käytöstä evästeiden asettamisen käytetyssä Internet-selaimessa, kaikki verkkosivustomme toiminnot eivät välttämättä ole täysin käyttökelpoisia.
 

5. Yleisten tietojen kerääminen

Uzin Utz SE: n verkkosivusto kerää sarjan yleisiä tietoja, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä kutsuu sivuston. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerätyt voivat olla (1) käytetyt selaintyypit ja versiot, (2) käyttöjärjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, josta pääsyjärjestelmä saavuttaa verkkosivustomme (ns. Viittaajat), (4) -sivustot, (5) Internet-sivuston käytön päivämäärä ja kellonaika, (6) Internet-protokollan osoite (IP-osoite), (7) pääsyjärjestelmän Internet-palveluntarjoaja ja (8) muut vastaavat tiedot ja tiedot, joita voidaan käyttää tietotekniikkajärjestelmäämme kohdistuvien hyökkäysten yhteydessä.

Käytettäessä näitä yleisiä tietoja Uzin Utz SE ei tee johtopäätöksiä rekisteröidystä. Tätä tietoa tarvitaan pikemminkin (1) verkkosivustomme sisällön toimittamiseksi oikein, (2) verkkosivustomme sisällön ja sen mainonnan optimoimiseksi, (3) tietotekniikkajärjestelmien ja verkkosivustoteknologian pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamiseksi. ja (4) antaa lainvalvontaviranomaisille tietoja, jotka ovat tarpeen rikosoikeudenkäynnin aloittamiseksi kyberhyökkäyksen yhteydessä. Siksi Uzin Utz SE analysoi nimettömästi kerätyt tiedot tilastollisesti tavoitteenaan lisätä yrityksemme tietosuojaa ja varmistaa käsittelemiemme henkilötietojen optimaalinen suojaustaso.


6. Tilaa uutiskirjeemme

Uzin Utz SE: n verkkosivustolla käyttäjille annetaan mahdollisuus tilata yrityksemme uutiskirje. Tähän tarkoitukseen käytetty syöttönaamio määrittää, mitä henkilötietoja lähetetään, samoin kuin milloin uutiskirje tilataan ohjaimelta.

Uzin Utz SE tiedottaa asiakkailleen ja liikekumppaneilleen säännöllisesti uutiskirjeellä yritystarjouksista. Rekisteröity voi vastaanottaa yrityksen uutiskirjeen vain, jos (1) rekisteröidyllä on voimassa oleva sähköpostiosoite ja (2) rekisteröity rekisteröi uutiskirjeen toimituksen. Vahvistussähköposti lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka rekisteröity on rekisteröinyt ensimmäistä kertaa uutiskirjeiden toimittamista varten oikeudellisista syistä kaksoisvalintamenettelyssä. Tätä vahvistussähköpostia käytetään osoittamaan, onko sähköpostiosoitteen omistajana rekisteröityä valtuutettu vastaanottamaan uutiskirje.

Uutiskirjeen rekisteröinnin aikana tallennamme myös Internet-palveluntarjoajan (ISP) osoittaman ja rekisteröidyn rekisteröintihetkellä käyttämän tietokonejärjestelmän IP-osoitteen sekä rekisteröinnin päivämäärän ja kellonajan. Näiden tietojen kerääminen on tarpeen, jotta ymmärretään rekisteröidyn sähköpostiosoitteen (mahdollinen) väärinkäyttö myöhemmin, ja se palvelee siten rekisterinpitäjän oikeudellisen suojan tavoitetta.

Uutiskirjeen rekisteröinnin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeemme lähettämiseen. Lisäksi uutiskirjeen tilaajille voidaan tiedottaa sähköpostitse, kunhan se on tarpeen uutiskirjepalvelun tai rekisteröinnin kannalta, koska näin voi olla uutiskirjeen tarjouksen muutosten yhteydessä, tai jos tekniset olosuhteet muuttuvat. Uutiskirje-palvelun keräämiä henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Rekisteröity voi lopettaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa. Suostumus henkilötietojen tallentamiseen, jonka rekisteröity on antanut uutiskirjeen lähettämistä varten, voidaan peruuttaa milloin tahansa. Suostumuksen kumoamista varten vastaava linkki löytyy kustakin uutiskirjeestä.


7. DOCUSIGN

Käytämme tapahtumanhallinta-alustaa DocuSign. Palveluntarjoaja on amerikkalainen yritys DocuSign, inc., 221 Main Street Suite 1000 San Francisco, CA 94105. USA.

Kun lähetät asiakirjoja DocuSignille, keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Lainmukaisen allekirjoituksen ja pätevän sopimuksen varmistamiseksi ja dokumentoimiseksi käsitellään pääsääntöisesti seuraavia tietoja - kulloinkin allekirjoituslomakkeesta riippuen:

 • Nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä kulloisenkin henkilön postiosoite.
 • Toiminnan ja statusmuutosten dokumentointi mm. päivämäärä ja aika (esim. lähetys, allekirjoitus, hylkääminen, edelleenlähetys, peruutus).
 • Allekirjoituksen tyyppi ja käytetty todennusmenetelmä
 • Metadata-tapahtumasta, asiakirjahistoriasta
 • Aiheesta järjestelmätiedot, kuten IP-osoitteet sekä muut online-tunnisteet ja sijaintitiedot, jos sellaisia on.

DocuSign-palvelua tarjottaessa henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa sijaitsevissa käsittelijöissä (esim. tukipalvelujen tai tapahtumatietojen siirron yhteydessä).

Haluamme huomauttaa, että Yhdysvallat ei ole EU:n tietosuojalainsäädännön kannalta turvallinen kolmas maa. Yhdysvaltalaiset yritykset voivat olla velvollisia luovuttamaan henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman, että sinä rekisteröitynä henkilönä voit ryhtyä oikeustoimiin tätä vastaan. Siksi ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että Yhdysvaltain viranomaiset (esim. tiedustelupalvelut) voivat käsitellä, arvioida ja tallentaa pysyvästi palvelimilla olevia tietojasi valvontatarkoituksiin. Meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa näihin käsittelytoimintoihin. DocuSign takaa siirrolle pykälän edellyttämät asianmukaiset takuut artiklan Art. 46 (1) DSGVO virallisesti hyväksytyillä sitovilla sisäisillä tietosuojasäännöillä (ns. Binding Corporate Rules - BCR) artiklan mukaisesti. 46 II b) yhdessä art. 47 DSGVO. Tällä hetkellä voimassa olevat DocuSignin sitovat yrityssäännöt löytyvät osoitteesta: https://www.docusign.com/trust/privacy/binding-corporate-rules.

Lisätietoja DocuSignin tietosuojasta löytyy osoitteesta: https://www.docusign.com/privacy. Tietosi poistetaan järjestelmistämme heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty. DocuSignin käyttö edistää oikeudellista etua muodollisesti yksinkertaistaa ja nopeuttaa asiakirjojen virallista allekirjoittamista käyttämällä sähköistä allekirjoitusta. Oikeusperusta henkilötietojen alkuperäiselle käsittelylle on näin ollen 10 artikla. 6 kohta. 1 lit. f) DSGVO.

Jos allekirjoitat sopimuspuolena itse sähköisesti DocuSignin kautta, hyväksyt sähköisen allekirjoituksen DocuSignin kautta. Tämän käsittelyn oikeusperusta on artiklan mukainen suostumuksesi. 6 kohta. 1 lit. a) DSGVO. DocuSignin käyttö ei ole pakollista ja tavanomainen allekirjoitus on edelleen mahdollista. DocuSignin kautta allekirjoitettu asiakirja on säännönmukaisesti perustana tavaroiden toimittamiselle tai minkä tahansa muun palvelun tai vastikkeen tarjoamiselle; tarvittava lisäkäsittely perustuu tällöin Art. 6 kohta. 1 lit. b) DSGVO.


8. Uutiskirjeiden seuranta

Uzin Utz SE: n uutiskirje sisältää ns. Seurantapikseleitä. Seurantapikseli on sellaisiin sähköposteihin upotettu pienoiskuva, joka lähetetään HTML-muodossa lokitiedostojen tallentamisen ja analysoinnin mahdollistamiseksi. Tämä mahdollistaa tilastollisen analyysin verkkomarkkinointikampanjoiden onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Upotetun seurantapikselin perusteella Uzin Utz SE voi nähdä, onko rekisteröity avannut sähköpostiviestin ja milloin ja mitkä sähköpostin linkit rekisteröidyt ovat hakeneet.

Rekisterinpitäjä tallentaa ja analysoi tällaiset uutiskirjeisiin sisältyviin seurantapikseleihin kerätyt henkilötiedot uutiskirjeen toimittamisen optimoimiseksi sekä tulevien uutiskirjeiden sisällön mukauttamiseksi entistä paremmin rekisteröidyn etuihin. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa vastaava erillinen suostumusilmoitus, joka on annettu kaksinkertaisen valinnan menettelyllä. Kumoamisen jälkeen rekisterinpitäjä poistaa nämä henkilötiedot. Uzin Utz SE pitää peruuttamista automaattisesti uutiskirjeen vastaanottamisesta.


9. Yhteydenottomahdollisuus verkkosivuston kautta

Uzin Utz SE: n verkkosivusto sisältää tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme sekä suoran viestinnän kanssamme, joka sisältää myös ns. Sähköpostin yleisen osoitteen (sähköpostiosoite). Jos rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta, rekisteröidyn lähettämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn rekisterinpitäjälle vapaaehtoisesti välittävät henkilötiedot tallennetaan rekisteröidyn käsittelyä tai yhteydenpitoa varten. Näitä henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.


10. Henkilötietojen säännöllinen poistaminen ja estäminen

Rekisterinpitäjän on käsiteltävä ja säilytettävä rekisteröidyn henkilötietoja vain niin kauan kuin tarvitaan säilytystarkoituksen saavuttamiseksi, tai siltä osin kuin Euroopan lainsäätäjä tai muut lainsäätäjät sen antavat laeissa tai asetuksissa, joihin rekisterinpitäjää sovelletaan .

Jos tallennustarkoitusta ei voida soveltaa tai jos Euroopan lainsäätäjän tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän määräämä säilytysaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan säännöllisesti lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.


11. Rekisteröidyn oikeudet

a) Vahvistusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä vahvistusoikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

b) Oikeus tutustua tietoihin

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä ilmaisia ​​tietoja hänen milloin tahansa tallennetuista henkilötiedoistaan ​​ja kopio näistä tiedoista. Lisäksi eurooppalaiset direktiivit ja asetukset antavat rekisteröidylle pääsyn seuraaviin tietoihin:

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada tietoja siitä, siirretäänkö henkilötietoja kolmannelle maalle vai kansainväliselle järjestölle. Tällöin rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa asianmukaisista siirtoon liittyvistä suojatoimenpiteistä.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä käyttöoikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • käsittelyn tarkoitukset;
 • asianomaisten henkilötietojen luokat;
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan, erityisesti vastaanottajat kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä;
 • mahdollisuuksien mukaan suunniteltu kausi, jona henkilötietoja säilytetään, tai, jos se ei ole mahdollista, perusteet, joita käytetään kyseisen ajanjakson määrittämiseen;
 • on olemassa oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
 • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki saatavilla olevat tiedot niiden lähteestä;
 • GDPR: n 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun automatisoidun päätöksenteon, myös profiloinnin, olemassaolo ja ainakin näissä tapauksissa merkityksellistä tietoa asiaan liittyvästä logiikasta sekä merkityksestä ja suunnitelluista seurauksista tällaista käsittelyä rekisteröidylle.

c) Oikeus oikaisuun

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä ilman aiheetonta viivytystä oikaisemaan häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. Kun otetaan huomioon käsittelyn tarkoitukset, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennetyksi toimittamalla täydentävä lausunto.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikaisuoikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

d) Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista syistä sovelletaan, kunhan käsittelyä ei tarvita:

Jos jokin edellä mainituista syistä pätee ja rekisteröity haluaa pyytää Uzin Utz SE: n tallentamien henkilötietojen poistamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. Uzin Utz SE: n työntekijän on viipymättä varmistettava, että poistopyyntö täytetään välittömästi.

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja on 17 artiklan 1 kohdan nojalla velvollinen poistamaan henkilötiedot, rekisterinpitäjän on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, tekniset toimenpiteet mukaan lukien, ilmoitettava muille muille, ottaen huomioon käytettävissä oleva tekniikka ja käyttöönoton kustannukset. rekisterinpitäjät, jotka käsittelevät henkilötietoja, jotka rekisteröity on pyytänyt tällaisten rekisterinpitäjien poistamaan linkit näihin henkilötietoihin tai kopioimaan tai jäljentämään niitä, sikäli kuin käsittelyä ei vaadita. Uzin Utz SE: n työntekijät järjestävät tarvittavat toimenpiteet yksittäistapauksissa.

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin nähden, joita varten ne on kerätty tai muuten käsitelty.
 • Rekisteröity peruu suostumuksen, johon käsittely perustuu, GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai GDPR: n 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti ja jos muuta oikeusperustaa ei ole käsittelyä varten.
 • Rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR: n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole pakottavia laillisia perusteita, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR: n 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
 • Henkilötietoja on käsitelty laittomasti.
 • Henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjälle asetetun unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Henkilötiedot on kerätty liittyen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen, johon viitataan GDPR: n 8 artiklan 1 kohdassa.

e) Oikeus rajoittaa käsittelyä

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä käsittelyn rajoitus, jos jokin seuraavista koskee:

Jos jokin edellä mainituista ehdoista täyttyy ja rekisteröity haluaa pyytää Uzin Utz SE: n tallentamien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. Uzin Utz SE: n työntekijä järjestää käsittelyn rajoituksen.

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden niin kauan, että rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden.
 • Käsittely on laitonta, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta rekisteröity vaatii niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.
 • Rekisteröity on vastustanut käsittelyä GDPR: n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti odottaessaan, että rekisterinpitäjän lailliset perusteet syrjäyttävät rekisteröidyn perustelut.

f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus vastaanottaa häntä koskevia henkilötietoja, jotka toimitettiin rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hänellä on oikeus välittää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman rekisterinpitäjän estettä, jolle henkilötiedot on toimitettu, kunhan käsittely perustuu suostumukseen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti GDPR: n tai GDPR: n 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan tai GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen sopimuksen perusteella, ja käsittely tapahtuu automatisoidusti, kunhan käsittely ei ole tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Lisäksi käyttäessään oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen GDPR: n 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus saada henkilökohtaiset tiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista ja kun se ei ole mahdollista vahingoittaa muiden oikeuksia ja vapauksia.

Oikeudensa tiedon siirrettävyyteen puolustamiseksi rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa Uzin Utz SE: n työntekijään.

g) Oikeus vastustaa

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus vastustaa milloin tahansa hänen erityistilanteeseensa liittyvistä syistä häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu e tai f alakohtaan ) GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Uzin Utz SE ei enää käsittele henkilötietoja vastustamisen yhteydessä, ellei voimme osoittaa käsittelyn pakottavia laillisia perusteita, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai laillisen oikeudellisen perustamisen, harjoittamisen tai puolustamisen. väitteet.

Jos Uzin Utz SE käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa Pallmann GmbH: n käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten, Pallmann GmbH ei enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus erityistilanteeseensa liittyvistä syistä vastustaa sitä, että Uzin Utz SE käsittelee häntä koskevia henkilötietoja tieteellisiin tai historiallisiin tutkimuksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin 89 artiklan mukaisesti. (1) GDPR, paitsi jos käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi suoritetun tehtävän suorittamiseksi.

Rekisteröity voi käyttää vastustamisoikeuttaan ottamaan yhteyttä kaikkiin Uzin Utz SE: n työntekijöihin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käyttää tietoyhteiskunnan palveluja käytettäessä ja huolimatta direktiivistä 2002/58 / EY käyttää oikeuttaan vastustaa automaattisilla keinoilla teknisten eritelmien avulla.

h) Automatisoitu henkilökohtainen päätöksenteko, profilointi mukaan lukien

Jokaisella rekisteröidyllä on EU: n lainsäätäjän myöntämä oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen piiriin, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn, mukaan lukien profilointi, jolla on oikeusvaikutuksia häneen tai vastaavasti merkittävästi häneen, kunhan päätös (1) ei ole tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen toteuttamiseksi säädetään sopivista toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien, vapauksien ja oikeutettujen etujen turvaamiseksi, tai (3) ei perustu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen toteuttamiseksi tai (2) se perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, Uzin Utz SE: n on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet turvataan rekisteröidyn oikeudet, vapaudet ja oikeutetut edut, ainakin oikeus saada rekisterinpitäjältä ihmisten väliintuloa, ilmaista kantansa ja riitauttaa päätös.

Jos rekisteröity haluaa käyttää automatisoituun henkilökohtaiseen päätöksentekoon liittyviä oikeuksia, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa Uzin Utz SE: n työntekijään.

i) Oikeus peruuttaa tietosuoja suostumus

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeutta peruuttaa suostumuksensa, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa Uzin Utz SE: n työntekijään.


12. Hakemusten tietosuoja ja hakumenettelyt

Rekisterinpitäjän on kerättävä ja käsiteltävä hakijoiden henkilötiedot hakumenettelyn käsittelyä varten. Käsittely voidaan suorittaa myös sähköisesti. Näin on erityisesti, jos hakija toimittaa vastaavat hakemusasiakirjat rekisterinpitäjälle sähköpostitse tai verkkosivustolla olevan verkkolomakkeen avulla. Jos rekisterinpitäjä tekee työsopimuksen hakijan kanssa, toimitetut tiedot tallennetaan työsuhteen käsittelyä varten lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Jos rekisterinpitäjä ei tee hakijan kanssa työsopimusta, hakemusasiakirjat poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluttua epäämispäätöksen tiedoksi antamisesta, edellyttäen että rekisterinpitäjän muut oikeutetut edut eivät ole vastoin poistamista.


13. Facebookin käyttöä ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset

Tällä verkkosivustolla ohjain on integroinut yrityksen Facebook-komponentit. Facebook on sosiaalinen verkosto.

Sosiaalinen verkosto on paikka sosiaalisille kokouksille Internetissä, online-yhteisö, jonka avulla käyttäjät voivat yleensä kommunikoida keskenään ja olla vuorovaikutuksessa virtuaalisessa tilassa. Sosiaalinen verkosto voi toimia alustana mielipiteiden ja kokemusten vaihdolle tai antaa Internet-yhteisölle mahdollisuuden tarjota henkilökohtaisia ​​tai yritystoimintaan liittyviä tietoja. Facebook sallii sosiaalisten verkostojen käyttäjien sisällyttää yksityisten profiilien luomisen, ladata valokuvia ja verkostoitua kaveripyyntöjen kautta.

Facebookin operatiivinen yritys on Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat. Jos henkilö asuu Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella, rekisterinpitäjä on Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Jokaisen tämän Internet-verkkosivuston yksittäisen sivun kutsun yhteydessä, jota ohjain ylläpitää ja johon Facebook-komponentti (Facebook-laajennukset) integroitiin, rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän selain on automaattisesti kehotetaan lataamaan vastaavan Facebook-komponentin näyttö Facebookista Facebook-komponentin kautta. Kaikista Facebook-laajennuksista on yleiskatsaus osoitteessa developers.facebook.com/docs/plugins/. Tämän teknisen menettelyn aikana Facebook saa tiedon siitä, millä verkkosivustomme alisivustolla rekisteröity on käynyt.

Jos rekisteröity on kirjautunut sisään samanaikaisesti Facebookissa, Facebook havaitsee jokaisen rekisteröintihakemuksensa yhteydessä verkkosivustollemme - ja koko heidän oleskelunsa ajan Internet-sivustollamme - minkä tietyn Internet-alisivuston rekisteröidy vieraili sivulla. Nämä tiedot kerätään Facebook-komponentin kautta ja liitetään rekisteröidyn vastaavaan Facebook-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa yhtä verkkosivustollemme integroidusta Facebook-painikkeesta, esim. "Tykkää" -painiketta, tai jos rekisteröity lähettää kommentin, Facebook yhdistää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaisen Facebook-käyttäjätilin kanssa ja tallentaa henkilökohtaiset tiedot.

Facebook saa aina Facebook-komponentin kautta tietoa rekisteröidyn vierailusta verkkosivustollamme aina, kun rekisteröity on kirjautunut sisään Facebookissa samanaikaisesti verkkosivustollemme kutsumisen aikana. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Facebook-komponenttia vai ei. Jos tällainen tiedonsiirto Facebookille ei ole toivottavaa rekisteröidylle, hän voi estää tämän kirjautumalla ulos Facebook-tililtään ennen puhelun soittamista verkkosivustollemme.

Facebookin julkaisemassa tietosuojaohjeessa, joka on saatavana osoitteesta facebook.com/about/privacy/, annetaan tietoa henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä Facebookissa. Lisäksi siinä selitetään, mitä asetusvaihtoehtoja Facebook tarjoaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi. Lisäksi käytettävissä on erilaisia ​​kokoonpanovaihtoehtoja, jotta tiedonsiirto Facebookiin voidaan poistaa. Rekisteröity voi käyttää näitä sovelluksia poistamaan tiedonsiirto Facebookiin.


14. Google Analyticsin käyttöä ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset (nimettömyystoiminnolla)

Tällä verkkosivustolla ohjain on integroinut Google Analyticsin komponentin (anonymizer-toiminnolla). Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu. Verkkoanalytiikka on verkkosivustojen kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen kerääminen, kerääminen ja analysointi. Verkkoanalyysipalvelu kerää muun muassa tietoja verkkosivustosta, josta henkilö on tullut (ns. Viittaaja), millä alasivuilla vierailtiin tai kuinka usein ja kuinka kauan alisivua katsottiin. Verkkoanalytiikkaa käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja Internet-mainonnan kustannus-hyötyanalyysin suorittamiseen.

Google Analytics -komponentin operaattori on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanti.

Google Analyticsin kautta tapahtuvaan verkkoanalytiikkaan ohjain käyttää sovellusta "_gat. _AnonymizeIp". Tämän sovelluksen avulla Google lyhentää rekisteröidyn Internet-yhteyden IP-osoitetta ja nimettömäksi, kun hän käyttää verkkosivustoiamme Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltiosta.

Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme liikennettä. Google käyttää kerättyjä tietoja muun muassa arvioidakseen verkkosivustomme käyttöä ja tarjotakseen verkkoraportteja, jotka osoittavat verkkosivustojemme toiminnan, ja tarjotakseen meille muita palveluja, jotka koskevat verkkosivustomme käyttöä.

Google Analytics sijoittaa evästeen rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Evästeiden määritelmä on selitetty edellä. Evästeasetuksen avulla Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöä. Jokaisen tämän Internet-sivuston yksittäisen sivun kutsun yhteydessä, jota ohjain ylläpitää ja johon Google Analytics -komponentti on integroitu, rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain lähettää tietoja automaattisesti Google Analytics -komponentti verkkomainontaan ja palkkioiden maksamiseen Googlelle. Tämän teknisen menettelyn aikana yritys Google saa tietoja henkilökohtaisista tiedoista, kuten rekisteröidyn IP-osoitteesta, joka palvelee Googlea muun muassa ymmärtämään kävijöiden ja napsautusten alkuperää,

Evästettä käytetään henkilötietojen, kuten pääsyn ajan, sijainnin, josta pääsy tehtiin, ja rekisteröidyn vierailujen verkkosivustollemme tiheyteen. Jokaisen vierailun yhteydessä verkkosivustollemme tällaiset henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, lähetetään Googlelle Amerikan yhdysvalloissa. Google tallentaa nämä henkilötiedot Amerikan yhdysvalloissa. Google voi välittää nämä teknisen menettelyn aikana kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi, kuten edellä todettiin, estää evästeiden asettamisen verkkosivustomme kautta milloin tahansa vastaavalla käytetyn verkkoselaimen säätämisellä ja siten kieltää evästeiden asettamisen pysyvästi. Tällainen käytetyn Internet-selaimen mukauttaminen estäisi myös Google Analyticsia asettamasta evästettä rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo käyttämät evästeet voidaan poistaa milloin tahansa verkkoselaimen tai muiden ohjelmistojen kautta.

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa Google Analyticsin tuottamaa datakokoelmaa, joka liittyy tämän verkkosivuston käyttöön, samoin kuin Googlen suorittamaan näiden tietojen käsittelyyn ja mahdollisuuden estää tällaiset tiedot . Tätä varten rekisteröidyn on ladattava selaimen lisäosa linkin alle tools.google.com/dlpage/gaoptout ja asennettava se. Tämä selaimen lisäosa kertoo Google Analyticsille JavaScriptiä käyttämällä, että mitään tietoja Internet-sivujen vierailuista ei saa lähettää Google Analyticsille. Selaimen lisäosien asentamista pidetään Googlen vastalauseena. Jos rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmä myöhemmin poistetaan, alustetaan tai asennetaan uudelleen, rekisteröidyn on asennettava selaimen lisäosat uudelleen Google Analyticsin poistamiseksi käytöstä.

Lisätietoja ja sovellettavat Googlen tietosuojasäännökset saat osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi ja osoitteesta https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fi/. Google Analytics selitetään tarkemmin seuraavassa linkissä https://marketingplatform.google.com/about/analytics/.


15. Instagram-sovellusta ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset

Tällä verkkosivustolla ohjaimessa on integroidut komponentit palvelun Instagramista. Instagram on palvelu, joka voidaan luokitella audiovisuaaliseksi alustaksi, jonka avulla käyttäjät voivat jakaa valokuvia ja videoita sekä levittää tällaista tietoa muissa sosiaalisissa verkostoissa.

Instagramin tarjoamien palveluiden operatiivinen yritys on Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Jokaisen tämän Internet-sivuston yksittäisen sivun kutsun yhteydessä, jota ohjain käyttää ja johon integroitiin Instagram-komponentti (Insta-painike), rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain kysyy automaattisesti vastaavan Instagram-komponentin näytön lataamiseen Instagramista. Tämän teknisen menettelyn aikana Instagram saa tietää, millä verkkosivustomme alisivulla rekisteröity on käynyt.

Jos rekisteröity on kirjautunut sisään samaan aikaan Instagramissa, Instagram havaitsee jokaisen rekisteröidyn hakemisen yhteydessä verkkosivustollemme - ja koko heidän oleskelunsa ajan Internet-sivustollamme - minkä tietyn Internet-sivun rekisteröity henkilö vieraili sivulla. Nämä tiedot kerätään Instagram-komponentin kautta ja liitetään rekisteröidyn vastaavaan Instagram-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa yhtä verkkosivustollemme integroidusta Instagram-painikkeesta, Instagram yhdistää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiseen Instagram-käyttäjätiliin ja tallentaa henkilötiedot.

Instagram saa Instagram-komponentin kautta tietoja siitä, että rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme edellyttäen, että rekisteröity on kirjautunut sisään Instagramissa, kun soitetaan verkkosivustollemme. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsautetaanko henkilö Instagram-painiketta vai ei. Jos tällainen tiedonsiirto Instagrammille ei ole toivottavaa rekisteröidylle, hän voi estää tämän kirjautumalla ulos Instagram-tililtään ennen puhelun soittamista verkkosivustollemme.

Lisätietoja ja Instagramin sovellettavat tietosuojasäännökset ovat saatavissa osoitteista https://privacycenter.instagram.com/.


16. Xingin käyttöä ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset

Tällä verkkosivustolla ohjaimessa on integroituja XING-komponentteja. XING on Internet-pohjainen sosiaalinen verkosto, jonka avulla käyttäjät voivat muodostaa yhteyden olemassa oleviin liikekontakteihin ja luoda uusia liikekontakteja. Yksittäiset käyttäjät voivat luoda itsestään henkilökohtaisen profiilin XING: ssä. Yritykset voivat esimerkiksi luoda yritysprofiileja tai julkaista työpaikkoja XING: ssä.

XINGin operatiivinen yritys on XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hampuri, Saksa.

Jokaisen tämän Internet-sivuston yksittäisen sivun kutsun yhteydessä, jota ohjain käyttää ja johon XING-komponentti (XING-laajennus) oli integroitu, rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain on automaattisesti kehotetaan lataamaan näyttö vastaavasta XING-komponentista. Lisätietoja XING-laajennuksesta saat osoitteesta https://dev.xing.com/plugins. Tämän teknisen menettelyn aikana XING saa tietoa siitä, millä verkkosivustomme alisivulla rekisteröity on käynyt.

Jos rekisteröity on kirjautunut sisään samanaikaisesti XING-palvelussa, XING havaitsee rekisteröidyn jokaisen verkkosivustollemme kutsun yhteydessä - ja koko heidän Internet-sivustollamme oleskelunsa ajan - minkä tietyn Internet-sivun rekisteröity henkilö vieraili sivulla. Nämä tiedot kerätään XING-komponentin kautta ja liitetään rekisteröidyn vastaavaan XING-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa Internet-sivustollemme integroitua XING-painiketta, esimerkiksi "Jaa" -painiketta, XING määrittää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiselle XING-käyttäjätilille ja tallentaa henkilötiedot.

XING vastaanottaa XING-komponentin kautta tietoja siitä, että rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme, edellyttäen, että rekisteröity on kirjautunut sisään XING: ssä verkkosivustollemme soiton hetkellä. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsautetaanko henkilö XING-komponenttia vai ei. Jos tällainen tiedonsiirto XING: lle ei ole toivottavaa rekisteröidylle, hän voi estää tämän kirjautumalla sisään XING-tililtään ennen kuin soitamme verkkosivustollemme.

XING: n julkaisemat tietosuojasäännökset, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://privacy.xing.com/en/privacy-policy, tarjoavat tietoja XING: n keräämistä, käsittelystä ja käytöstä. Lisäksi XING on julkaissut XING-jakopainikkeen tietosuojailmoitukset kohdassa https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.


17. YouTuben käyttöä ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset

Tällä verkkosivustolla ohjaimessa on integroituja YouTube-komponentteja. YouTube on Internet-videoportaali, jonka avulla videojulkaisijat voivat asettaa videoleikkeitä ja muita käyttäjiä ilmaiseksi, mikä tarjoaa myös ilmaisen katselun, tarkastelun ja kommentoinnin. YouTuben avulla voit julkaista kaikenlaisia ​​videoita, joten voit käyttää sekä kokonaisia ​​elokuvia ja TV-lähetyksiä että musiikkivideoita, trailereita ja käyttäjien tekemiä videoita Internet-portaalin kautta.

YouTuben operatiivinen yritys on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanti.

Jokaisen tämän Internet-sivuston yksittäisen sivun kutsun yhteydessä, jota ohjain ylläpitää ja johon on integroitu YouTube-komponentti (YouTube-video), rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain kysyy automaattisesti ladata vastaavan YouTube-osan näyttö. Lisätietoja YouTubesta saat osoitteesta www.youtube.com/yt/about/fi/. Tämän teknisen menettelyn aikana YouTube ja Google saavat tietoa siitä, millä verkkosivustomme alisivulla rekisteröity on käynyt.

Jos rekisteröity on kirjautunut sisään YouTubeen, YouTube tunnistaa jokaisen YouTube-videota sisältävän alasivun kutsun yhteydessä, millä tietyllä verkkosivustomme alisivulla rekisteröity on käynyt. YouTube ja Google kerää nämä tiedot ja osoittavat rekisteröidyn vastaavalle YouTube-tilille.

YouTube ja Google saavat YouTube-komponentin kautta tietoja siitä, että rekisteröity on käynyt verkkosivustollamme, jos rekisteröity henkilö on kirjautunut YouTubeen verkkosivustollemme soitetun puhelun aikaan; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttako henkilö YouTube-videota vai ei. Jos tällainen tietojen välittäminen YouTubeen ja Googleen ei ole toivottavaa rekisteröidylle, toimitus voidaan estää, jos rekisteröity kirjautuu ulos omalta YouTube-tililtään ennen kutsun soittamista verkkosivustollemme.

YouTuben tietosuojasäännökset, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=fi, tarjoavat tietoja henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä YouTubessa ja Googlessa.


18. Käsittelyn oikeusperusta

Taide. 6 (1) valaistu GDPR toimii oikeusperustana käsittelytoimille, joille saamme suostumuksen tiettyyn käsittelytarkoitukseen. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jonka rekisteröidy on osapuolena, kuten esimerkiksi silloin, kun käsittelytoimet ovat välttämättömiä tavaroiden toimittamiseksi tai minkä tahansa muun palvelun tarjoamiseksi, käsittely on perustuu 6 artiklan 1 kohtaan. b GDPR. Sama koskee sellaisia ​​käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen ennen sopimusta tehtävien toimenpiteiden suorittamiseksi, esimerkiksi tuotteitamme tai palveluitamme koskevissa tiedusteluissa. Onko yrityksellämme lakisääteinen velvoite, jolla vaaditaan henkilötietojen käsittelyä, kuten verovelvoitteiden täyttämiseksi, käsittely perustuu Art. 6 (1) valaistu c GDPR. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi, jos kävijä loukkaantui yrityksessämme ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut tärkeät tiedot olisi toimitettava lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Sitten käsittely perustuisi Art. 6 (1) valaistu d GDPR. Lopuksi käsittelytoimet voivat perustua 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan. f GDPR. Tätä oikeusperustaa käytetään käsittelytoimiin, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeusperustan piiriin, jos käsittely on välttämätöntä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen kannalta, lukuun ottamatta tapauksia, joissa henkilötietojen suojaa vaativat rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut. Tällaiset käsittelytoimet ovat erityisen sallittuja, koska Euroopan lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Hän katsoi, että oikeutettu etu voidaan olettaa, jos rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (GDPR, johdanto-osan 47 kappale, toinen lause).


19. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Jos henkilötietojen käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan. GDPR: n mukaan oikeutettu etumme on harjoittaa liiketoimintaamme kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme hyvinvoinnin hyväksi.


20. Aika, jona henkilötietoja säilytetään

Henkilötietojen säilytysajan määrittämisessä käytetyt kriteerit ovat vastaava lakisääteinen säilytysaika. Kyseisen ajanjakson jälkeen vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, kunhan ne eivät enää ole tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen aloittamiseksi.


21. Henkilötietojen toimittaminen lakisääteisinä tai sopimusvaatimuksina; Vaatimus sopimuksen tekemisestä; Rekisteröidyn velvollisuus toimittaa henkilötiedot; tietojen toimittamatta jättämisen mahdolliset seuraukset

Selvennämme, että henkilötietojen toimittaminen on osittain lain (esim. Verolainsäädännön) vaatimusta tai se voi johtua myös sopimusmääräyksistä (esim. Tiedot sopimuskumppanista). Joskus voi olla tarpeen tehdä sopimus siitä, että rekisteröity antaa meille henkilötietoja, jotka meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen toimittamaan meille henkilötietoja, kun yrityksemme allekirjoittaa sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen johtaisi siihen, että sopimusta rekisteröidyn kanssa ei voitaisi tehdä. Ennen kuin rekisteröity antaa henkilötietoja, rekisteröidyn on otettava yhteyttä kaikkiin työntekijöihin.


22. Automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Tämän tietosuojakäytännön on luonut DGD - Ulkoinen tietosuojavastaava joka kehitettiin yhteistyössä Saksan lakimiehet yrityksestä WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.

Installation systems for screeds, flooring and wood flooring

Machinery and special tools for subfloor preparation and installation of floor coverings

Complete product range for the installation, renovation and maintenance of wood flooring

Resin flooring with passion for design

Installation systems for tiling and natural stone

Werkzeuge für Boden, Wand und Decke